Regulamin dowozu dzieci do przedszkola publicznego w Oleśnie

REGULAMIN DOWOZU DZIECI
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W OLEŚNIE

 

PODSTAWY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. 6 poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 ze zmianami).

Statut Przedszkola Publicznego w Oleśnie.

 

§ 1

    Do Przedszkola Publicznego w Oleśnie mogą być dowożone autobusem szkolnym dzieci 3-6 letnie z miejscowości należących do gminy Olesno.

§ 2


    Dowóz dzieci organizuje się na prośbę rodziców skierowaną do dyrektora przedszkola.

 

§ 3


    Dyrektor przedszkola wyznacza pracownika placówki odpowiedzialnego za odbiór i odprowadzanie dzieci do autobusu.

 

§ 4


    Dzieci wysiadają z autobusu obok budynku przedszkola tylko w obecności osoby upoważnionej do ich odbioru, która zapewnia bezpieczne przejście przez jezdnię.

 

§ 5


    Opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu sprawuje opiekun wyznaczony przez dyrektora CUW w Oleśnie.

 

§ 6


    W miejscowościach zamieszkania dzieci wysiadają z autobusu tylko w obecności rodziców lub upoważnionych osób.

 

§ 7


    Rodzice składają u dyrektora przedszkola oświadczenie upoważniające daną osobę do odbioru dziecka.

 

§ 8


    Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

 

§ 9


    Opiekunowie dowożący dzieci otrzymają od dyrektora przedszkola wykaz dzieci i osób upoważnionych do ich odbioru.


§ 10


    W przypadku braku opiekuna na przystanku w danej miejscowości dziecko zostanie odwiezione z powrotem do przedszkola.

 

§ 11


    W przypadku zmiany godziny odjazdu autobusu i niemożliwości zawiadomienia rodziców lub opiekunów dzieci należy odebrać z przedszkola osobiście.

 

§ 12


    Rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka.

 

§ 13

 

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018r.